Vzor - Výzva k zaplacení dluhu

Vzor výzvy k zaplacení dluhu před podáním žaloby

 

 VÝZVA K ZAPLACENÍ DLUHU PŘED PODÁNÍM ŽALOBY

[Jméno a příjmení dlužníka]

[Adresa dlužníka]

V Praze, dne ***

Věc:     Výzva k zaplacení před podáním žaloby

Vážený pane / Vážená paní ***,

oznamuji Vám tímto, že jsem převzal právní zastoupení pana / paní ***, IČ: ***, místem podnikání *** (dále jen „Mandant“), ve věci právního vymáhání dlužné částky ve výši ***,- Kč.

Při kontrole plateb bylo zjištěno, že jste dosud mému Mandantovi neuhradil/a částku ve výši  ***,- Kč za jím dodané služby / zboží [specifikace služeb/zboží]. Tato částka Vám byla vyúčtována fakturou č. ***, vystavenou dne *** s datem splatnosti ***, znějící na částku ***,- Kč.

Tímto Vás vyzývám k zaplacení dlužné částky ve výši ***,- Kč na účet mého Mandanta č. ***, vedený u *** banky a.s., a to nejpozději do ***. Jako variabilní symbol prosím uveďte číslo faktury bez lomítka.

Pokud nebude dlužná částka ve stanoveném termínu uhrazena, budu nucen vymáhat oprávněný nárok svého Mandanta soudní cestou, čímž Vám vzniknou další náklady, včetně soudních poplatků a nákladů spojených s mým právním zastoupením. 

s pozdravem

JUDr. __________, advokát

 

 

Kontakt

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
JUDr. Ondřej BULTAS
Sídlo kanceláře
Ruská 40, Praha 10, 101 00
Telefon
(+420) 223 017 395
Mobil
(+420) 773 623 622
E-mail
bultas@bultas-advokat.cz

Mgr. Ondřej Bultas, advokát