Vzor - Smlouva o půjčce

Vzor smlouvy o bezúročné půjčce podle občanského zákoníku 


SMLOUVA O PŮJČCE

Smluvní strany

1.                   ______________

bytem        ***

r.č.:           ***

č. OP:        ***

č. účtu:      ***

jako věřitel straně jedné (dále jen „Věřitel“)

a

2.                   ______________

bytem        ***

r.č.:           ***

č. OP:        ***

č. účtu:      ***

jako dlužník na straně druhé (dále jen „Dlužník“)

(Věřitel a Dlužník v textu smlouvy společně též jako „Smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne měsíce a roku v souladu s ustanovením § 657 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o půjčce (dále jen „Smlouva“):

Článek I.

Předmět Smlouvy

1. Věřitel na základě této Smlouvy přenechává postupem dle Článku II. této Smlouvy Dlužníkovi peněžitou částku ve výši ***,- Kč (slovy: *** korun českých) (dále jen „Půjčka“).

2. Dlužník se touto Smlouvou zavazuje Půjčku Věřiteli řádně a včas vrátit nejpozději do *** postupem dle Článku II. této Smlouvy.

Článek II.

Práva a povinnosti Smluvních stran

1. Věřitel se zavazuje Dlužníkovi uhradit na jeho účet č. *** vedený u *** Banky, a.s. Půjčku ve výši ***,- Kč (slovy: *** korun českých), a to nejpozději do 10 dnů od podpisu této Smlouvy oběma Smluvními stranami.

2. Smluvní strany sjednaly, tuto Půjčku jako bezúročnou a Věřitel tak nemá nárok na smluvní úroky.

3. Dlužník se touto Smlouvou zavazuje Půjčku Věřiteli řádně a včas vrátit nejpozději do ***, a to na účet Věřitele č. *** vedený u *** Banky, a.s., neurčí-li Věřitel písemně předem jiný způsob platby. (dále jen „Účet Věřitele“)

4. Řádným a včasným vrácením Půjčky se rozumí připsání částky ve výši Půjčky na bankovní Účet Věřitele nejpozději dne ***.

5. Dlužník je oprávněn vrátit Půjčku dle této Smlouvy i před uplynutím lhůty dle odstavce 2 Článku I. této Smlouvy, a to i po částech, přičemž Věřitel je povinen takové plnění přijmout.

III.

Smluvní pokuta

1. Dlužník je povinen vrátit Půjčku řádně a včas nejpozději do ***. V případě, že Dlužník tuto svoji povinnost poruší, sjednaly Smluvní strany Smluvní pokutu ve výši 0,25 % denně z té části Půjčky, s jejímž vrácením se dostane Dlužník do prodlení, a to ode dne, kdy se dostane do prodlení do dne vrácení celé Půjčky Věřiteli. Smluvní pokutu je Dlužník povinen zaplatit Věřiteli do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy k zaplacení Smluvní pokuty.

IV.

Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti z této Smlouvy vyplývající a ve Smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

2. Tato Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, každé s platností originálu, přičemž Věřitel obdrží jedno vyhotovení a Dlužník obdrží jedno vyhotovení.

3. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

4. Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu uzavírají po vzájemné dohodě na základě jejich pravé a svobodné vůle a nikoliv v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, že si Smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

V _________, dne ___________

 

Věřitel                                                                    Dlužník

Kontakt

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
JUDr. Ondřej BULTAS
Sídlo kanceláře
Ruská 40, Praha 10, 101 00
Telefon
(+420) 223 017 395
Mobil
(+420) 773 623 622
E-mail
bultas@bultas-advokat.cz

Mgr. Ondřej Bultas, advokát