Vzor - Plná moc

Vzor plné moci - nepodnikající fyzická osoba

P L N Á   M O C

Já, níže podepsaná/ý, [jméno a příjmení], datum nar. [dd.MM.RRRR], bytem [adresa], tímto

z m o c ň u j i

pana JUDr. Ondřeje Bultase, advokáta, zapsaného v registru advokátů vedeného Českou advokátní komorou pod č. 13114, se sídlem Ruská 40, Praha 10 - Vršovice, PSČ: 101 00, aby mě zastupoval ve všech právních záležitostech ve věci [], zejména aby za mě vykonával v této věci právní úkony, přijímal doručované písemnosti, podával návrhy a žádosti, uzavíral smíry a narovnání, uznával uplatněné nároky, vzdával se nároků, podával opravné prostředky, námitky nebo rozklady, vzdával se jich, vymáhal nároky, plnění nároků přijímal, jejich plnění potvrzoval, jmenoval rozhodce a sjednával rozhodčí smlouvy, to vše i tehdy, je-li podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci.

Beru na vědomí, že zmocněný advokát je oprávněn si ustanovit za sebe zástupce a pokud jich ustanoví více, souhlasím, aby každý z nich jednal samostatně. Je mi známo, že podle smlouvy o poskytování právních služeb mu náleží odměna za toto zastoupení spolu s hotovými výdaji a náhradou za ztrátu času. Zavazuji se na základě výzvy advokáta rovněž složit přiměřenou zálohu.

V Praze, dne []

________________________

[jméno a příjmení] 

 

Přijímám zmocnění: __________________________________

                                      JUDr. Ondřej Bultas, advokát

 

Vzor plné moci - fyzická osoba podnikatel (OSVČ)

P L N Á   M O C

Já, níže podepsaná/ý, [jméno a příjmení], IČ: [], místem podnikání [adresa], tímto

z m o c ň u j i

pana JUDr. Ondřeje Bultase, advokáta, zapsaného v registru advokátů vedeného Českou advokátní komorou pod č. 13114, se sídlem Ruská 40, Praha 10 - Vršovice, PSČ: 101 00, aby mě zastupoval ve všech právních záležitostech ve věci [], zejména aby za mě vykonával v této věci právní úkony, přijímal doručované písemnosti, podával návrhy a žádosti, uzavíral smíry a narovnání, uznával uplatněné nároky, vzdával se nároků, podával opravné prostředky, námitky nebo rozklady, vzdával se jich, vymáhal nároky, plnění nároků přijímal, jejich plnění potvrzoval, jmenoval rozhodce a sjednával rozhodčí smlouvy, to vše i tehdy, je-li podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci.

Beru na vědomí, že zmocněný advokát je oprávněn si ustanovit za sebe zástupce a pokud jich ustanoví více, souhlasím, aby každý z nich jednal samostatně. Je mi známo, že podle smlouvy o poskytování právních služeb mu náleží odměna za toto zastoupení spolu s hotovými výdaji a náhradou za ztrátu času. Zavazuji se na základě výzvy advokáta rovněž složit přiměřenou zálohu.

V Praze, dne []

________________________

[jméno a příjmení] 

 

Přijímám zmocnění: __________________________________

                                       JUDr. Ondřej Bultas, advokát

 

Vzor plné moci - obchodní společnost (s.r.o., a.s., v.o.s., k.s.)

P L N Á   M O C

Společnost [firma dle obch. rejstříku], IČ: [], se sídlem [adresa], samostatně jednající panem/paní [jméno a příjmení], (dále jen "Společnost"), tímto

z m o c ň u j e

pana JUDr. Ondřeje Bultase, advokáta, zapsaného v registru advokátů vedeného Českou advokátní komorou pod č. 13114, se sídlem Ruská 40, Praha 10 - Vršovice, PSČ: 101 00, aby Společnost zastupoval ve všech právních záležitostech ve věci [], zejména aby za Společnost vykonával v této věci právní úkony, přijímal doručované písemnosti, podával návrhy a žádosti, uzavíral smíry a narovnání, uznával uplatněné nároky, vzdával se nároků, podával opravné prostředky, námitky nebo rozklady, vzdával se jich, vymáhal nároky, plnění nároků přijímal, jejich plnění potvrzoval, jmenoval rozhodce a sjednával rozhodčí smlouvy, to vše i tehdy, je-li podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci.

Beru na vědomí, že zmocněný advokát je oprávněn si ustanovit za sebe zástupce a pokud jich ustanoví více, souhlasím, aby každý z nich jednal samostatně. Je mi známo, že podle smlouvy o poskytování právních služeb mu náleží odměna za toto zastoupení spolu s hotovými výdaji a náhradou za ztrátu času. Zavazuji se na základě výzvy advokáta rovněž složit přiměřenou zálohu.

V Praze, dne []

____________________________________

za [firma dle obch. rejstříku]

[jméno a příjmení jednající osoby] 

 

Přijímám zmocnění: __________________________________

                                      JUDr. Ondřej Bultas, advokát

 


 

                                   

Kontakt

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
JUDr. Ondřej BULTAS
Sídlo kanceláře
Ruská 40, Praha 10, 101 00
Telefon
(+420) 223 017 395
Mobil
(+420) 773 623 622
E-mail
bultas@bultas-advokat.cz

Mgr. Ondřej Bultas, advokát