Vzor - kupní smlouva

 

Vzor kupní smlouvy o prodeji movité věci - podle obchodního zákoníku (mezi podnikateli)


KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená podle § 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku

Smluvní strany

 1.                   __________spol. s r.o.

sídlem:                                    _______________________

IČ:                                          _______________________                                  

obchodní společnost zapsaná Městským soudem v _____, oddíl C, vložka __________

jako prodávající na straně jedné (dále jen „Prodávající“)

a 

2.                    __________spol. s r.o.

sídlem:                                    _______________________

IČ:                                          _______________________                                

obchodní společnost zapsaná Městským soudem v _____, oddíl C, vložka __________

jako kupující na straně druhé (dále jen „Kupující“)

(Prodávající a Kupující společně též jako „Smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu o prodeji _________________ dle § 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku (dále jen „Smlouva“):

Článek I.

Předmět prodeje 

Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem následujících movitých věcí, jež jsou předmětem prodeje, dle této Smlouvy:

[konkrétní specifikace předmětu prodeje s příslušnými doklady a příslušenstvím]

(dále jen „Předmět prodeje“) 

Článek II.

Předmět Smlouvy

 1.Prodávající se zavazuje dodat Předmět prodeje Kupujícímu a převést na něj vlastnické právo k Předmětu prodeje, a to za podmínek stanovených touto Smlouvou.

2. Kupující se zavazuje Předmět prodeje převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu kupní cenu určenou v Článku III. této Smlouvy, a to za podmínek stanovených touto Smlouvou.

3. Místem předání a převzetí Předmětu prodeje je _________________.

Článek III.

Kupní cena

 1. Smluvní strany sjednaly, že celková kupní cena za Předmět prodeje činí ***,- Kč (slovy: ***) vč. DPH (dále jen „Kupní cena“).

2. Kupní cena Předmětu prodeje je stanovena dohodou Smluvních stran a bude hrazena Kupujícím Prodávajícímu v hotovosti při podpisu této Smlouvy. Při stanovení výše Kupní ceny Smluvní strany přihlédly ke všem okolnostem, jež se týkají současného faktického stavu Předmětu prodeje, zejména________________________.

3. Kupující je povinen při podpisu této Smlouvy zaplatit Prodávajícímu Kupní cenu dle odst. 1 tohoto Článku této Smlouvy, a to za podmínek touto Smlouvou stanovených.

Článek IV.

Přechod vlastnického práva

 1. Vlastnické právo k Předmětu prodeje přechází na Kupujícího okamžikem zaplacení celé Kupní ceny dle Článku III. této Smlouvy.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti z této Smlouvy vyplývající a ve Smlouvě neupravená se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

2. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

3. Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu uzavírají po vzájemné dohodě na základě jejich pravé a svobodné vůle a nikoliv v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, že si Smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

4. Tato Smlouva se vyhotovuje ve dvou provedeních, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.

V ______________ dne ______________                                                           

(Prodávající)                                              (Kupující)

Kontakt

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
JUDr. Ondřej BULTAS
Sídlo kanceláře
Ruská 40, Praha 10, 101 00
Telefon
(+420) 223 017 395
Mobil
(+420) 773 623 622
E-mail
bultas@bultas-advokat.cz

Mgr. Ondřej Bultas, advokát