Rodinné právo

Advokátní kancelář JUDr. Ondřeje Bultase poskytuje svým klientům právní servis v oblasti rodinného práva, zejména vypracovává návrhy na rozvod manželství a zastupuje klienty v rozvodovém řízení před soudem, dále také zastupuje při jednání a vypracovává dohody o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu před rozvodem a po rozvodu manželství (svěření dětí do výchovy jednoho z rodičů, střídavá péče event. společná výchova dětí), poskytuje právní služby ve věci zbavení, omezení a pozastavení výkonu rodičovské zodpovědnosti, jakož i při úpravě styku rodičů event. ostatních příbuzných s nezletilými dětmi. Dále v této oblasti práva zastupujeme při jednáních a sepisujeme dohody o výživném nezletilých a zletilých dětí, o výživném manželů a výživném po rozvodu, o výživné neprovdané matky a dále nabízíme právní zastoupení v řízení o určení či popření otcovství, ve věcech pěstounská péče, osvojení, poručnictví, a opatrovnictví. V neposlední řadě také sepisujeme a revidujeme manželské a předmanželské smlouvy o úpravě společného jmění manželů (SJM) a zajišťujeme kompletní právní servis při tzv. rychlém rozvodu, kdy oba manželé s rozvodem souhlasí. Při tomto rychlém rozvodu půjde zejména o sepsání dohody o úpravě poměrů nezletilých dětí, smlouvy o vypořádání vzájemných majetkových vztahů (společného jmění manželů), dohody o uspořádání bytové situace a dohody o vyživovací povinnosti. V rámci rodinného práva také zastupujeme klienty ve sporných řízeních o vypořádání společného jmění manželů a v řízeních o vypořádání společného nájmu bytu.