Obchodní právo

Podstatnou část činnosti Advokátní kanceláře JUDr. Ondřeje Bultase tvoří právě agenda obchodního práva.

Obchodní smlouvy

Při zpracovávání obchodních smluv Advokátní kanceláře JUDr. Ondřeje Bultase  klade důraz na individuálnost obchodního případu, precizní zpracování a ochranu zájmů a práv klienta, což však nesmí vést k tomu, že by námi vypracované smlouvy byly zbytečně tvrdé a pro druhou stranu neakceptovatelné. V rámci smluvní agendy Advokátní kancelář JUDr. Ondřeje Bultase poskytuje konzultace za účelem volby vhodného typu smlouvy, připravuje smlouvy o smlouvě budoucí, zajišťuje komunikaci a vyjednávání podmínek s druhou smluvní stranou, sepisuje smlouvy všech obchodních typů, zejména smlouvy kupní, smlouvy o dílo, smlouvy mandátní, smlouvy o obchodním zastoupení, rámcové smlouvy o dodávkách zboží, rámcové smlouvy kupní a rámcové smlouvy o dílo pro úpravu dlouhodobých obchodních vztahů, všeobecné obchodní podmínky, smlouvy o reklamě, smlouvy o postoupení pohledávek, kombinace různých typů smluv, jakož i smluv v zákoně neupravených (tzv. innominátních).

Založení a změny společností

Advokátní kancelář JUDr. Ondřeje Bultase velmi často poskytuje právní služby týkající se zakládání a změn obchodních společností, kterými jsou v rámci českého práva v.o.s., k.s., s.r.o., a.s., o.p.s. a právní úkony s tím spojené (zejména příprava společenských a zakladatelských smluv, příprava stanov a sepis návrhů na obchodní rejstřík, jakož i zastupování před obchodním rejstříkem, živnostenským a finančním úřadem). V rámci změn společností bývá obvykle zajišťována změna obchodního názvu (firmy), změna sídla, změna jednatelů, členů představenstev a dozorčích rad a dále docházívá ke změnám právní formy – zde nejčastěji ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost. Výjimkou však není ani zajišťování fůzí společností, převodu jmění, rozdělení společnosti nebo zajišťování převodů a nájmů podniku. Jako jedna z mála advokátních kanceláří má Advokátní kancelář JUDr. Ondřeje Bultase zkušenosti také při zakládání hernen a kasin.

Převody obchodních podílů a práva společníků (majitelů)

Advokátní kancelář JUDr. Ondřeje Bultase může svým klientům nabídnout také přípravu smluv o převodu obchodního podílu – zejména při převodech podílů u s.r.o., ale také přípravu smluv o převodech akcií a služby s tím související, jako je například zastupování klienta před notářem a u obchodního rejstříku.

Spory z obchodních závazkových vztahů

Nejen díky rozsáhlé publikační činnosti a vztahu advokáta JUDr. Ondřeje Bultase k této oblasti práva je také zde zaručena vysoce nadstandardní úroveň právních služeb. Právní pomoc zde začíná například u odstoupení či výpovědi obchodní smlouvy, přes reklamace, náhrady škody, uplatňování smluvní pokuty až po zastupování v soudních sporech.

Nekalá soutěž

Velmi zajímavou problematikou, kterou se Advokátní kanceláře JUDr. Ondřeje Bultase rovněž zabývá jsou obchodní spory týkající se nekalosoutěžního jednání. Jde zde zejména o parazitování na pověsti podniku, výrobků či služeb jiného soutěžitele, podplácení, zlehčování, srovnávací reklamu, porušování obchodního tajemství, ohrožování zdraví spotřebitelů a životního prostředí, klamavou reklamu, klamavé označování zboží a služeb a vyvolávání nebezpečí záměny.