Občanské právo

Občanské právo je jakožto základní právní obor jedním pilířů právních služeb a jako takovému je mu v Advokátní kanceláři JUDr. Ondřeje Bultase věnována dostatečná pozornost. Advokát Ondřej Bultas se věnoval současným praktickým otázkám občanského práva již ve své diplomové i rigorózní práci a některé jeho publikace je možné najít také v sekci Články na těchto webových stránkách.

Mezi právní služby, které jsou poskytovány Advokátní kanceláří JUDr. Ondřeje Bultase v rámci občanského práva patří zejména příprava, sepsání, revize a připomínkování občanskoprávních smluv (zde například kupní smlouva, smlouva o dílo, darovací smlouva, nájemní smlouva, spotřebitelské smlouvy, smlouva o přepravě, pojistná smlouva, cestovní smlouva, směnná smlouva, smlouva o půjčce, příkazní smlouva, smlouva o smlouvě budoucí, dohoda o narovnání, smlouva o zajišťovacím převodu práva) jakož i následné zastupování při jednání s druhou smluvní stranou. Advokátní kancelář JUDr. Ondřeje Bultase běžně zpracovává dokumenty a zajišťuje jednání při postoupení pohledávky, převzetí dluhu, přistoupení k závazku, ručení, uznání dluhu, prominutí dluhu, započtení pohledávek a dále zajišťuje právní pomoc při porušení občanskoprávních povinností. Sem potom spadá například uplatnění nároků z odpovědnosti za škodu na majetku, škoda na zdraví, škoda na nemovitosti, ušlý zisk, vydání bezdůvodné obohacení či uplatnění nároků z odpovědnosti za vady.

V rámci občanského práva s klienty řešíme také právní vztahy k movitým a zejména nemovitým věcem ve spoluvlastnictví, ať již jde o vypořádání podílového spoluvlastnictví či společné jmění manželů nebo o převody spoluvlastnických podílů a o právní spory s tím související.

Advokátní kancelář JUDr. Ondřeje Bultase poskytuje svým klientům také právní poradenství v oblasti dědického práva, například při sepsání a posuzování závětí, listin o vydědění, vymáhání nároků vzniklých z dědictví, zastupování v řízení o dědictví, poskytování právní pomoci při předluženém dědictví, při vydědění apod.

Jak již je uvedeno v úvodu, jednou se specializací Advokátní kanceláře JUDr. Ondřeje Bultase je právo nemovitostí a právo bytové a s tím související obory. Advokátní kancelář JUDr. Ondřeje Bultase zajišťuje kompletní poradenský servis a smluvní podporu (kupní, darovací, směnná smlouva) při převodech nemovitostí včetně zastupování před katastrálním úřadem. Před sepsáním smlouvy o převodu nemovitosti vždy předem prověřujeme, zda na nemovitosti neváznou omezení v podobě věcných břemen, zástavních práv, předkupních práv nebo například nájemních a podnájemních vztahů.

Advokátní kancelář JUDr. Ondřeje Bultase zajišťuje v rámci dlouhodobé spolupráce také kompletní právní podporu pro developerské společnosti počínaje přípravou smluv o dílo na zhotovení výstavby přes smlouvy o budoucí kupní smlouvě až po sepsání kupních smluv a případné řešení vad či nedodělků. V rámci práva nemovitostí zajišťujeme také kompletní vyřízení hypotéky (tato služba je zdarma), dále sepsání smluv o zřízení zástavního práva, věcného břemene, předkupního práva apod., jakož i zastupování klientů v územním, stavebním a kolaudačním řízení.