Nemovitosti, právo nemovitostí

Jak již je uvedeno v úvodu, jednou se specializací Advokátní kanceláře JUDr. Ondřeje Bultase je právo nemovitostí a právo bytové a s tím související obory. Advokátní kancelář JUDr. Ondřeje Bultase zajišťuje kompletní poradenský servis a smluvní podporu (kupní, darovací, směnná smlouva) při převodech nemovitostí včetně zastupování před katastrálním úřadem. Před sepsáním smlouvy o převodu nemovitosti vždy předem prověřujeme, zda na nemovitosti neváznou omezení v podobě věcných břemen, zástavních práv, předkupních práv nebo například nájemních a podnájemních vztahů.

Advokátní kancelář JUDr. Ondřeje Bultase pravidelně poskytuje klientům právní servis v oblasti bytového práva, zejména vypracovává smlouvy o převodech bytů, resp. bytových jednotek, poskytuje konzultace v otázkách financování koupě bytu, zajišťuje smlouvy s bankami poskytujícími hypoteční úvěry, zajišťuje úschovy kupní ceny u advokáta na vysoce úročených účtech (tzv. Advokátní úschova), sepisuje a reviduje nájemní a podnájemní smlouvy k bytům a nebytovým prostorům řeší a sepisuje výpovědi nájemních a podnájemních smluv a poskytuje právní podporu při výměnách bytů, přechodu nájmu bytu, v otázkách společného nájmu manželů a společného členství manželů v bytových družstvech.

Advokátní kancelář JUDr. Ondřeje Bultase dále zastupuje klienty v řízeních o přivolení soudu k výpovědi z nájmu bytu, dále ve sporech o vyklizení bytů, nebytových prostor i ostatních nemovitostí, jakož i ve sporech o zrušení společného nájmu manželů či vypořádání spoluvlastnictví k bytu či nebytovému prostoru.

Dále poskytujeme poradenství při zakládání bytových družstev, zajišťujeme převody družstevních bytů (smlouvou o převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu), poskytujeme poradenství ve věcech společného členství manželů v bytovém družstvu a otázkách společného nájmu manželů v družstevních bytech a v neposlední řadě také sepisujeme smlouvy o výstavbě a prohlášení vlastníků budov, neboli rozdělení budovy na bytové jednotky podle zákona č. 72/1994 Sb. (zákona o vlastnictví bytů). V rámci procesní stránky bytového práva zastupujeme v klienty ve sporech mezi pronajímateli a nájemci, jakož i při vymáhání dlužného nájemného a služeb.

Advokátní kancelář JUDr. Ondřeje Bultase zajišťuje v rámci dlouhodobé spolupráce také komplexní právní podporu pro developerské společnosti počínaje přípravou smluv o dílo na zhotovení výstavby přes smlouvy o budoucí kupní smlouvě až po sepsání kupních smluv a případné řešení vad či nedodělků. Zajišťujeme zastupování investorů a developerů ve všech stádiích přípravy a realizace developerských projektů, včetně zastupování při jednáních s generálními dodavateli, architekty, projektovými manažery, bankami či orgány státní správy a samosprávy.

V rámci práva nemovitostí zajišťujeme také kompletní vyřízení hypotéky (tato služba je zdarma) dále sepsání smluv o zřízení zástavního práva, věcného břemene, jakož i poradenství ve věcech předkupního práva.

Advokátní kancelář JUDr. Ondřeje Bultase zajišťuje v rámci dlouhodobé spolupráce právní zastupování investorů, developerů a stavebních firem ve všech stádiích územního a stavebního a kolaudačního řízení, zejména při zajištění stavebního povolení (resp. ohlášení stavby), dále zastupování a poradenství ve věcech výstavby, například při posouzení vlivu na životní prostředí – EIA,  jakož i poradenství při posuzování ekologických zátěží či ve věcech ochrany kulturního dědictví a archeologie.