Autorské právo

Advokátní kancelář JUDr. Ondřeje Bultase zajišťuje komplexní právní servis v oblasti autorského práva a práva duševního vlastnictví. V rámci autorského práva můžeme klientům nabídnout zejména sepis a revize nakladatelských, vydavatelských a licenčních smluv, sepis a revize smluv o dílo podle autorského zákona a smluv o užití díla, zastupování při vyjednávání smluvních podmínek, dále konzultace a poradenství autorům hudebních, výtvarných, audiovizuálních a jiných uměleckých děl, zpracování právních rozborů a stanovisek, zastupování autorů, výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů ve sporech z autorského práva, právní podporu při řešení vztahů s kolektivními správci autorských práv (OSA, Dilia apod.) a dále sepis a revize smluv o vytvoření softwaru a v neposlední řadě také mimosoudní a soudní zastupování autorů a dalších osob při uplatňování nároků podle autorského zákona.