Advokátní úschova peněz a listin

Advokátní úschova je v podstatě obdobná služba jako bankovní akreditiv s tím, že je méně formální a podstatně méně nákladná. Sepsáním dohody o úschově peněz či listin se fyzická či právnická osoba (složitel, obvykle kupující) zavazuje uložit určitou finanční částku u advokáta (obvykle se jedná o kupní cenu či o jinou platbu) a advokát se zavazuje tuto částku (či listinu) vydat třetí osobě (obvykle prodávajícímu či osobě poskytující určitou službu) při splnění ve smlouvě sjednaných podmínek. Pokud by tato osoba nesplnila podmínky výplaty do sjednaného data, je advokát povinen částku vyplatit zpět složiteli.

Tato služba je hojně využívána při převodech nemovitostí, kdy advokát převezme kupní cenu do advokátní úschovy a zajistí tak pro obě strany smlouvy bezpečný a zaručený způsob její úhrady. Advokátní úschova tedy vylučuje riziko prodávajícího, že by mu nebyla kupní cena v plné výši zaplacena a kupující naopak neriskuje předání peněz před zápisem vlastnického práva do katastru nemovitostí. Zároveň si takto Kupující může zajistit placení daně z převodu nemovitosti, za jejíž zaplacení ze zákona za prodávajícího ručí.

Advokátní kancelář JUDr. Ondřeje Bultase navíc nabízí svým klientům službu advokátní úschovy za velice příznivou cenu, která se pohybuje obvykle v rozsahu 4.500,-6.500,- podle výše složené částky (či hodnoty uložené listiny). V ceně je zahrnuta kompletní příprava smlouvy o úschově se zohledněním individuálních požadavků smluvních stran, dále možnost podpisu smluv přímo v advokátní kanceláři, jakož i správa účtů úschovy a veškeré bankovní transfery.

Aktuální volné učty advokátní úschovy Vám obratem sdělíme na požádání.