O kanceláři

Advokátní kancelář JUDr. Ondřeje Bultase je českou advokátní kanceláří se sídlem v historické secesní budově z roku 1911, která je součástí památkově chráněného území na rozhraní Královských Vinohrad a Vršovic.

Advokátní kancelář JUDr. Ondřeje Bultase je mladou dynamickou expandující firmou, která se od samého počátku zaměřuje na specializované, vysoce profesionální a komplexní poskytování právních služeb s důrazem na individuální zájmy svých klientů a efektivní řešení věci. Tento důraz na komplexnost a profesionalitu služeb postupně vedl advokátní kancelář JUDr. Ondřeje Bultase k vytvoření týmu úzce spolupracujících notářských kanceláří, soudních exekutorů, soudních znalců, daňových a ekonomických poradců, jakož i odborníků v oblasti hypotečního poradenství. Tento celek expertů v právních a navazujících oborech našim klientům garantuje komplexnost právní služby již od okamžiku první konzultace v kanceláři přes zajištění potřebných důkazních prostředků až po úplné vymožení požadované povinnosti (včetně exekučního řízení) a klient tak nemusí ztrácet čas a peníze vyhledáváním dalších odborníků pro svůj obchodní případ.

Advokátní kancelář JUDr. Ondřeje Bultase poskytuje právní služby v českém, anglickém a francouzském jazyce a dlouhodobě spolupracuje s právníky specializujícími se na poskytování právních služeb v německém a ruském jazyce.

Advokátní kancelář JUDr. Ondřeje Bultase poskytuje právní služby v oblasti práva soukromého, zejména občanského, obchodního a práva nemovitostí, jakož i v oblasti práva veřejného, zde zejména trestního s důrazem na trestní obhajobu a na zastoupení poškozených. Advokátní kancelář JUDr. Ondřeje Bultase zajišťuje veškeré služby spojené s právním vymáháním dluhů právnických a fyzických osob, včetně exekučního řízení, jakož i hromadné vymáhání pohledávek v rámci dlouhodobé spolupráce. Advokátní kancelář JUDr. Ondřeje Bultase se v oblasti veřejného práva zabývá též poskytováním právních služeb při zadávání veřejných zakázek a v nemalé míře také restitučním právem a právem pozemkovým obecně. Advokátní kancelář JUDr. Ondřeje Bultase se dále specializuje zejména na přípravy a revize obchodních smluv, na převody nemovitostí a na zakládání, převody podílů a změny obchodních společností. Kromě právního zastupování před soudy, jakožto základního pilíře právních služeb se Advokátní kancelář JUDr. Ondřeje Bultase zaměřuje též na obchodněprávní spory, zejména v oblasti náhrady škod. Advokátní kancelář JUDr. Ondřeje Bultase však disponuje letitými zkušenostmi také v dalších oblastech práva, jako je například pracovní právo, stavební právo, rodinné právo, insolvenční právo, ochrana osobnosti, nekalá soutěž, registrace ochranných známek a patentové právo obecně.

JUDr. Ondřej Bultas je advokátem registrovaným Českou advokátní komorou v seznamu advokátů pod číslem 13114. JUDr. Ondřej Bultas svoji profesní činnost zahájil v roce 2006 po úspěšném absolvování právnické fakulty (obor právo a právní věda). Následně, od počátku roku 2007 vykonával právní praxi v renomované advokátní kanceláři Brož & Partner, kde ve spolupráci s advokátem JUDr. J. Brožem, CSc. nabyl odborných zkušeností v široké oblasti práva. Jeho hlavní agendou bylo zejména právní zastupování klientů před soudy, včetně sporů o náhradu škody, sepis a revize obchodních smluv, zajišťování kompletní právní podpory pro developerské společnosti jakož i právo nemovitostí a pozemkové právo včetně restitučních sporů. Později se jeho praxe rozšířila o právo korporátní, zejména o zakládání a změny obchodních společností a o právo pracovní. Po této více než tříleté praxi a po řádném složení advokátních zkoušek se JUDr. Ondřej Bultas stal advokátem oprávněným samostatně poskytovat právní služby a počátkem roku 2010 založil vlastní advokátní kancelář s cílem poskytovat svým klientům profesionální právní služby rychle, efektivně, komplexně a za přiměřenou cenu.

JUDr. Ondřej Bultas je autorem řady odborných právních článků, zejména v oblasti vad soukromoprávních úkonů a právních následků jejich vadnosti. K publikační a autorské činnosti JUDr. Ondřeje Bultase více v sekci Články a publikační činnost.

Advokátní kancelář JUDr. Ondřeje Bultase je pojištěna pro případ vzniku odpovědnosti za škodu v souladu s ustanovením § 24a a násl. zákona č. 86/1995 Sb., o advokacii. V případě převzetí právní služby ve věci přesahující limit pojistného plnění, bývá zpravidla uzavřeno další připojištění v potřebné výši na daný případ.

Kontakt

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
JUDr. Ondřej BULTAS
Sídlo kanceláře
Ruská 40, Praha 10, 101 00
Telefon
(+420) 223 017 395
Mobil
(+420) 773 623 622
E-mail
bultas@bultas-advokat.cz

Mgr. Ondřej Bultas, advokát