Ceny právních služeb

Hodinová odměna

Základní odměna bez objemových či jiných slev se pohybuje v rozsahu od 1.000,- Kč do 5.000,- Kč za hodinu práce advokáta podle časové, odborné (či jazykové) náročnosti daných právních služeb.

Hodinová odměna je počítána podle skutečně vynaloženého času advokátem při poskytování právní služby.

Klientovi je účtována pouze efektivně vynaložená činnost advokáta, která přímo souvisí s danou právní službou.

V případě opakovaného poskytování právních služeb bývá s klienty sjednána zvýhodněná měsíční odměna (viz paušální odměna).

Výše hodinové odměny je klientovi sdělena vždy předem spolu s informací o možných slevách.

U všech poskytovaných služeb je účtován pouze skutečný čas poskytování služby (nikoliv například čas za každou započatou hodinu práce apod.).

Klientovi nejsou účtovány vedlejší úkony, které přímo nesouvisejí s danou právní službou.

 

Pevná odměna

Pevná odměna bývá s klienty sjednána jako předem určená pevná částka za vyřízení celé záležitosti či sjednaného právního úkonu bez ohledu na náklady advokáta, časovou náročnost a složitost poskytované právní služby. Pevná odměna zajišťuje klientům předem jistotu kolik za danou záležitost zaplatí.

 

Zvýhodněná paušální odměna

Zvýhodněná paušální odměna je sjednána podle měsíčního rozsahu právních služeb a spočívá v placení určité měsíční částky bez ohledu na časový rozsah právních služeb a na počet úkonů učiněných advokátem.

Pro dlouhodobější spolupráci Advokátní kancelář JUDr. Ondřeje Bultase nabízí zvýhodněné měsíční paušální odměňování. Sazba za hodinu poskytování právních služeb se snižuje úměrně s počtem účtovaných hodin bez ohledu na odbornou náročnost daných právních služeb. Při pravidelné dlouhodobější spolupráci advokátní kancelář JUDr. Ondřeje Bultase poskytuje svým klientům objemové slevy z paušální odměny a hodinová odměna za práci advokáta tak může jít i pod 1.000,- Kč.

 

Odměna za úkon

V případě odměny za úkon je s klientem sjednána hodnota za jeden úkon právní služby ve smyslu Advokátního tarifu (vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb.), přičemž odměna je určena podle počtu provedených úkonů. Pro definování jednotlivých úkonů právní služby je pro advokáta závazný Advokátní tarif.

 

Podílová odměna (No win, No fee)

V některých případech, zejména při zastupování ve věcech náhrady škody či ochrany osobnosti (event. při vymáhání pohledávky), je možné s klienty sjednat odměnu podle principu „No win, No fee“. V takovém případě pak klient neplatí žádné zálohy a nárok na odměnu vzniká pouze v případě úspěchu v daném sporu. Tato odměna je pak určena předem dohodnutou pevnou částkou nebo podílovou odměnou učenou procentem z vymáhané částky. Výše takové odměny je sjednána o ohledem na výši vymáhané částky a možné riziko neúspěchu ve sporu.

Kontakt

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
JUDr. Ondřej BULTAS
Sídlo kanceláře
Ruská 40, Praha 10, 101 00
Telefon
(+420) 223 017 395
Mobil
(+420) 773 623 622
E-mail
bultas@bultas-advokat.cz

Mgr. Ondřej Bultas, advokát